Skip Navigation Links
Hjem
Galleri
Foreningen Expand Foreningen
Bestyrelsen
Medlemssider Expand Medlemssider
 

 

Lejre Sportsfisker Klub vedtægter

Kapitel 1: Navn og formål
Kapitel 2: Generalforsamlingen
Kapitel 3: Organisation og ledelse
Kapitel 4: Økonomi
Kapitel 5: Medlemsforhold
Kapitel 6: Ansvar
Kapitel 7: Opløsning af klubben

Således vedtaget på Lejre Sportsfisker Klubs ekstraordinære generalforsamling den 4/5 1992 og ændret på de ordinære generalforsamlinger den 1/5 1993 og den 7/5 1994.

Kapitel 1: NAVN OG FORMÅL

1. Klubbens navn er Lejre Sportsfisker Klub.

Klubbens hjemsted er, navnet til trods, Roskilde Kommune.

2. Det er klubbens formål:

a. gennem leje af fiskevand – herunder også i samarbejde med andre klubber – at skaffe medlemmerne adgang til at udøve sportsfiskeri og

b. at arbejde for pleje, ophjælpning og bevarelse og bevarelse af fiskevande.

 

Kapitel 2: Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første mandag i maj måned.

3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne begærer det overfor formanden med angivelse af dagsorden.

4. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, skal ske skriftligt til hvert enkelt enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

5. Restanter har ikke adgang til generalforsamlingen.

6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger revideret regnskab
4. Vedtagelse af budget, herunder maksimalt medlemsantal fordelt på juniorer og seniorer.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Uddeling af klubpokaler.
9. Eventuelt.

8. Forslag til vedtægtsændringer og øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Ændringsforslag og øvrige forslag skal udsendes sammen med dagsordenen.

 

Kapitel 3: Organisation og ledelse

1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt på den ordinære generalforsamling.

2. Valget sker for 2 år ad gangen således, at der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer – 2 i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted.

3. Formanden vælges i lige år og kassereren vælges i ulige år.

4. Umyndige medlemmer kan ikke vælges til formand eller kasserer og bestyrelsens flertal skal være myndige.

5. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand samt en sekretær, der fører forhandlings- protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling.

6. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I alle tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende og i dennes fravær er næstformandens stemme afgørende.

7. I tilfælde af bestyrelsesmedlemmers fratræden før vedkommendes valgperiodes udløb kan generalforsamlingen vælge nye medlemmer for et år ad gangen, således at den under punkt 2 nævnte udskiftningsrytme bibeholdes.

8. Bestyrelsen kan i fornødent omfang nedsætte arbejdsudvalg.

9. Bestyrelsessuppleanten har møde- og taleret, men ikke stemmeret.

 

Kapitel 4: Økonomi

1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

2. Ordinært årskontingent til klubben fastsættes ved den ordinære generalforsamling året forinden og forfalder til betaling med sidste frist den 1.3. i kontingentåret. Indbetalingskort skal være medlemmerne i hænde senest den 1.2.

3. Restance ud over 4 uger er at betragte som udmeldelse og genindtræden forudsætter indbetaling af nyt indskud.

4. På klubbens bankkonto skal der til stadighed indestå et beløb, der modsvarer de indsatte nøgledeposita.

5. Pr. hvert års 15.3. afleverer kassereren en gyldig og ajourført medlemsliste til formanden.

6. Det afsluttede årsregnskab afleveres til revisor senest 20.3. hvert år og denne tilbageleverer det revidere
regnskab senest 14 dage efter modtagelsen.

7. Revideret regnskab samt bestyrelsens budgetforslag udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

Kapitel 5: Medlemsforhold

1. For at blive medlem skal man være fyldt 16 år.

2. Umyndige medlemmer betegnes juniormedlemmer og myndige medlemmer som seniormedlemmer.

3. Kontingentmæssigt overgår man automatisk til seniormedlem i kalenderåret efter det fyldte 18. år.

4. Medlemskab er bindende for et kalenderår ad gangen, hvorfor forholdsvis kontingenttilbagebetaling ikke kan finde sted.

5. Indskud tilbagebetales ikke ved medlemsforholdets ophør.

6. Klubbens maksimale medlemsantal fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen.

7. Gyldigt medlemskort, der er strengt personligt, skal altid medbringes ved fiskeri i klubbens vande og skal fremvises på forlangende af andre af klubbens medlemmer samt lodsejere eller repræsentanter for disse.

Det er tilladt at medtage den nærmeste familie (ægtefælle, samlever og børn under 16 år) på fiskeri, hvorimod andre medbragte gæster - max 1 pr. medlem - skal indløse gæstekort

8. Benyttelse af klubbens både uden forudgående reservation betragtes principielt som tyvfiskeri.

9. Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem og kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet overtræder klubbens love eller de af bestyrelsen udstedte fiskevandsregulativer eller ikke følger bestyrelsens henstillinger.

Bestyrelsens sanktionsmuligheder omfatter også karantæne og inddragelse af personlig bådnøgle for kortere eller længere tid.

Bestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke ankes

 

Kapitel 6: Ansvar

Al færdsel ved og på foreningens fiskevande sker på eget ansvar.

 

Kapitel 7: Opløsning af klubben

1. Opløsning af klubben kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte på en i opløsningsøjemed indkaldt generalforsamling stemmer for forslaget.

2. I tilfælde af klubbens opløsning fordeles/skænkes klubbens aktiver til eksisterende foreninger/udsætningssætningssammenslutninger i lokalområdet efter opløsningsgeneralforsamlingens valg.

Skip Navigation Links
Bestyrelse
Lejre Sportsfisker Klub Vejrudsigten